Cụm yên xe
Cụm yên xe
Lẫy chốt nắp bình xăng
Lẫy chốt nắp bình xăng
Bi lá 01
Bi lá
Bi lá 02
Bi lá
Long đen đệm
Long đen đệm
Nắp cụm phao xăng
Nắp cụm phao xăng
Tấm đệm 01
Tấm đệm