Tấm gá mạch nguồn máy tính bảng
Tấm gá mạch nguồn máy tính bảng
Tấm chắn điện từ 01
Tấm chắn điện từ
Tấm chắn 02
Tấm chắn điện từ
Tấm chắn điện từ 03
Tấm chắn điện từ
Tấm tản nhiệt
Tấm tản nhiệt
Tấm ốp trên
Tấm ốp trên