13

Jul
Sầm sơn 2018
Đua thuyền trên cạn thể hiện tinh thần gắn kết của các thành viên trong đội cũng như nhân viên trong công ty Đông Ba