Tiếp điểm chân cắm 08
Tiếp điểm chân cắm
Tiếp điểm chân cắm 09
Tiếp điểm chân cắm
Tiếp điểm chân cắm 10
Tiếp điểm chân cắm
Kẹp dây 01
Kẹp dây
Kẹp dây 02
Kẹp dây
Kẹp dây 03
Kẹp dây
Kẹp dây 04
Kẹp dây
Vòng đệm 01
Vòng đệm