Thanh kẹp 04
Thanh kẹp
Thanh kẹp 05
Thanh kẹp
Tấm đáy cụm hộp nguồn
Tấm đáy cụm hộp nguồn
Vỏ cụm hộp nguồn
Vỏ cụm hộp nguồn
Tấm kê
Tấm kê
Tấm ốp dưới
Tấm ốp dưới
Tấm gá mạch nguồn máy tính bảng
Tấm gá mạch nguồn máy tính bảng
Tấm chắn điện từ 01
Tấm chắn điện từ