Linh kiện viễn thông

SP - VT 08
Tấm gá mạch nguồn
Tấm chắn 01
Tấm chắn
Tấm chắn 02
Tấm chắn
Tấm chắn 03
Tấm chắn
Thanh kẹp 01
Thanh kẹp
Thanh kẹp 02
Thanh kẹp
Thanh kẹp 03
Thanh kẹp
Thanh kẹp 04
Thanh kẹp